.

หลักเกณฑ์เงินกู้ฉุกเฉิน

เงินกู้ฉุกเฉิน มี 2 กรณี

     1. เงินกู้ฉุกเฉินปกติ ให้กู้ได้วงเงินกู้สูงสุดไม่เกิน 200,000 บาท

     2. เงินกู้ฉุกเฉิน ATM ให้กู้ได้วงเงินกู้สูงสุดไม่เกิน 200,000 บาท

 

- สมาชิกที่ได้รับเงินกู้สามัญเดือนใด ไม่ให้สิทธิในการกู้เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉินในเดือนนั้น ยกเว้นการกู้สามัญไม่เต็มสิทธิ

 

- สมาชิกที่มีหนี้เงินกู้ฉุกเฉินครั้งก่อนเหลืออยู่ สามารถกู้ฉุกเฉินครั้งใหม่ได้ แต่ยอดเงินกู้รวมกันต้องไม่เกิน 200,000 บาท

 

- มีเงินเหลือ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของเงินเดือน หรือค่าจ้าง

 

   การส่งใช้คืน กู้ฉุกเฉิน

กู้ฉุกเฉินปกติ ส่งใช้คืนภายใน 80 งวด

กู้ฉุกเฉิน ATM ส่งใช้คืนภายใน 80 งวด

 
     ประกาศเรื่อง หลักเกณฑ์การให้เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน

     ประกาศเรื่อง หลักเกณฑ์การให้เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉินสมาชิกสังกัดโรงเรียนเอกชน

     ประกาศเรื่อง หลักเกณฑ์การให้เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน

     ประกาศเรื่อง หลักเกณฑ์การให้เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน ของสมาชิกที่เป็นข้าราชการสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น ๆ (ยกเว้นสมาชิกสังกัดเทศบาลเมืองอุทัยธานี และองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี และสมาชิกเดิมที่โอนไปสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)

     ประกาศเรื่อง หลักเกณฑ์การให้เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน ประกาศ ณ วันที่ 28 มกราคม พ.ศ.2556

     ประกาศเรื่อง หลักเกณฑ์การให้เงินกู้ฉุกเฉิน(เพิ่มเติม) ประกาศ ณ วันที่ 19 เมษายน พ.ศ.2555

   ประกาศเรื่อง หลักเกณฑ์การให้เงินกู้สามัญ เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน และเงินกู้พิเศษของครูโรงเรียนเอกชน ณ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2558 

     ประกาศเรื่องการกู้เงิน กู้ฉุกเฉินและเงินกู้สามัญของสมาชิกประจำปี 2559 

     ประกาศหลักเกณฑ์การให้เงินกู้สามัญเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉินและเงินกู้พิเศษ ของครูโรงเรียนเอกชน ++ ล่าสุด ++