.

.ทำเนียบประธานกรรมการดำเนินการสหกรณ์ 
ตั้งแต่ พ.ศ. 2500 – พ.ศ.2560
 

ลำดับที่

ชื่อ – ชื่อสกุล

พ.ศ.

1

นายสุพัฒน์  อนันตวงษ์

2500 - 2502

2

นายประจวบ  คำบุญรัตน์

2503 - 2506

3

นายถวิล  จันลาวงษ์

2507 – 2508

4

นายสำเนียง  สร้อยเพชร

2509 – 2513

5

นายพงษ์ศิริ  เชาวนปรีชา

2514 – 2516

6

นายนิพนธ์  แสงชมพู

2517 – 2520

7

นายสงัด  บุญโนทก

2521

8

นายบรรจง  ภู่ระหงส์

2522

9

นายสิงห์โต  กางกรณ์

2523

10

นายบรรจง  ภู่ระหงส์

2524 – 2525

11

นายบรรจง  ศศิธรางกูร

2526

12

นายเพทาย  เกตุก่อผล

2527

13

นายชลอ  กองสุทธิ์ใจ

2528

14

นายสิงห์โต  กางกรณ์

2529

15

นายทำนอง  พรหมมูล

2530 – 2532

16

นายแท้  คงห้วยรอบ

2533

17

นายเชิดชัย  นาวิกานนท์

2534 – 2536

18

นายประสงค์  มากนวล

2537 – 2538

19

นายสายัณห์  แกล้วกสิกรรม

2539 – 2540

20

นายเสงี่ยม  อัมภาราม

2541 – 2542

21

นางวิโรจน์  เทศนา

2543 – 2545

22

นายธวัช  ธัญญกรรม

2546 – 2547

23

นายเทียนชัย  จูเจี่ย

2548 – 2549

24

นายทวีศักดิ์  นุ่มฤทธิ์

2550 – 2551

25

นายณรงค์  ผุดผ่อง

2552 – 2553

26

นายบัญชา  เสมากูล

2554 - 2555

27

นายสมชัย อำภา

2556 - 2559

28

นายเสถียร เก่งเขตรกรณ์

2560-2561

29

นายสมชัย อำภา

2561