.

หลักเกณฑ์เงินกู้เพื่อส่งเสริมการศึกษา (สมาชิกและบุตร)
 
     กู้เป็นรายภาคเรียนในวงเงินตลอดหลักสูตร กู้ได้ตามจำนวนภาคเรียนตามหลักสูตร จำนวนเงิน
     ตั้งแต่ 40,000 - 250,000 บาท
     * สมาชิกที่กู้เพื่อส่งเสริมการศึกษาและพัฒนาสมาิก ใ้ห้มีวงเงินกู้เพื่อส่งเสริมการศึกษาฯ รวมกับเงินกู้สามัญ
     แล้วต้องไม่เกิน 1,750,000 บาท และถ้ารวมเงินกู้ิวิทยฐานะด้วยจะต้องไม่เกิน 2,050,000 บาท