.

ข่าวประชาสัมพันธ์

Display # 
Title Hits
รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ของ สอ.ครูอุทัยธานี จำกัด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562 31
ประกาศ : เรื่อง หลักเกณฑ์การจ่ายเงินกองทุนบรรเทาทุกข์ พ.ศ.2559 กรณีสมาชิกเสียชีวิต แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ.2562 149
รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ของ สอ.ครูอุทัยธานี จำกัด ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2562 132
ประกาศ : เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นิติกร 130
ประกาศ : เรื่องแนวปฏิบัติในการให้ความช่วยเหลือผู้กู้และผู้ค้ำประกันที่ค้างชำระ ประจำปี 2562 ระยะที่ 3 158
ประกาศ : เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นิติกร 139
การแสดงความจำนงเข้าอบรมวิชาชีพเสริมสมาชิก 172
ประกาศ : เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนิติกร 200
รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ของ สอ.ครูอุทัยธานี จำกัด ณ วันที่ 30 เมษายน 2562 114
รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ของ สอ.ครูอุทัยธานี จำกัด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562 192
ประกาศ : เรื่อง ชะลอการรับฝากเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ 12 เดือน และ 24 เดือน 301
ประกาศสมาคมฯ : เรื่องการรับสมัครสมาชิกเป็นกรณีพิเศษ 341
ประกาศสมาคมฯ : เรื่องกำหนดสมุดชำระเงินประจำตัวสมาชิก 182
รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ของ สอ.ครูอุทัยธานี จำกัด ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 201
ประกาศ : ประกวดราคาการประกันสินเชื่อให้สมาชิกสหกรณ์ออมทรัรพย์ครูอุทัยธานี จำกัด 203
ประกาศ : ผลการประกวดราคาการประกันสินเชื่อให้สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุทัยธานี จำกัด 269
ประกาศ : แนวปฏิบัติในการให้ความช่วยเหลือผู้กู้และผู้ค้ำประกันที่ค้างชำระ ประจำปี 2562 326
ประกาศ : ประกวดราคาการประกันสินเชื่อให้สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุทัยธานี จำกัด 250
รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ของ สอ.ครูอุทัยธานี จำกัด ณ วันที่ 31 มกราคม 2562 453
รายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 271