.

วันจันทร์ที่ 8 เม.ย.62

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุทัยธานี เป็นแกนนำในการจัดอบรมกรรมการและเจ้าหน้าที่ เรื่อง " การทวงถามหนี้ อย่างไรให้ถูกตัองตามกฏหมาย " ได้รับความอนุเคราะห์จากว่าที่พันตรีสมบัติ วงศ์กำแหง เป็นวิทยากร
ณ ห้องประชุมอนุสรณ์ 60 ปี สหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุทัยธานี / ปชส.สอ.ครูอุทัยธานี