.

24 ธ.ค. 61 เวลา 15.00 น.
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุทัยธานี จำกัด นำโดยนายเสถียร เก่งเขตรกรณ์ ประธาน
ประชุมชี้แจงเรื่องการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561
การเลือกกรรมการดำเนินการ และผู้ตรวจสอบกิจการ
แก่กรรมการดำเนินงาน กรรมการเลือกตั้ง กรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง
และผู้สมัครรับเลือกตั้ง ณ โรงเรียนหนองฉางวิทยา